REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU SPORTOWYTARTAK.PL/SKLEPI POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sportowytartak.pl (www.sportowytartak.pl/sklep) prowadzony jest przez firmę Lest Board Joanna Rajewska o numerze NIP 7831459348 oraz numerze REGON 300008191, z siedzibą przy ul. Noskowskiego 2/9, 61-704 Poznań.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu www.sportowytartak.pl/sklep oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sklepu, składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży towarów.

3. Złożenie zamówienia w sklepie www.sportowytartak/sklep oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie sklepu.

4. Informacje o produktach w Sklepie m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy, sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

5. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.

6. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.II ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Lets Board Joanna Rajewska umożliwia zawieranie umów sprzedaży towarów prezentowanych w Sklepie za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.

2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest między korzystającym ze Sklepu („Klient”), a Lets Board Joanna Rajewska z siedzibą w Poznaniu.

3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT) wraz z dostawą towarów.

4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

5. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Lest Board Joanna Rajewska zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają, prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Sklep podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.

6. Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.

7. Klient, który skorzystał ze Sklepu, zobowiązany jest do:

a) Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;

b) Korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;

c) Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej;

d) Korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Administratora Sklepu;

e) Korzystania z treści zamieszczonych na stronach sklepu do użytku własnego.III ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę www.sportowytartak.pl/sklep przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

2. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).

3. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub systemowego wygenerowania faktury VAT lub paragonu fiskalnego.

4. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty Sklepu, ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości poprzez „dodanie” ich do koszyka.

5. Po złożeniu zamówienia klient, na podany przez siebie adres e-mail, otrzymuje wiadomość zwrotną z informacją o przyjęciu zamówienia oraz jego numerem .6. Potwierdzenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z zawarciem umowy handlowej z Lest Board Joanna Rajewska.

7. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu lub wycofać je w całości do momentu wystawienia paragonu fiskalnego. Aby dokonać zmian lub anulować zamówienia należy to uczynić kontaktując się z obsługą Sklepu (Sportowy Tartak) za pomocą formularza kontaktowego, pocztą elektroniczną (sklep@sportowytartak.pl) lub telefonicznie.

8. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy: (i) dane teleadresowe Kupującego są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę towaru, (ii) płatność za zamówienie nie została uiszczona w czasie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.IV DOSTAWA I ODBIÓR

1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

2. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów.

3. Sportowytartak.pl/sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronach sklepu, polegających na błędnych informacjach o cenach lub stanie towaru, jak i również w sytuacjach wzbudzających wątpliwość autentyczności danych podanych przez klienta w trakcie procesu rejestracji i zamawiania.

4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.

5. Termin realizacji zamówienia w Sklepie, umieszczony na podsumowaniu zamówienia jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania Klientowi produktów do wysyłki, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.

6. Przewidywany czas dostawy to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy sprzedaży. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży i kosztów przesyłki.

7. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej firmą spedycyjną TNT Express. Składając zamówienie Klient zgadza się na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę TNT Express w celu doręczenia przesyłki.

8. Wszystkie przesyłki są dostarczane jedynie w dni robocze.

9. Zamówienia o wartości powyżej 200,00 (słownie: dwustu) złotych wysyłane są na koszt Sklepu. W innym wypadku koszty przesyłki zakupionych Towarów w wysokości poniżej 200 zł (słownie: dwustu) złotych ponosi Klient, o czym Klient zostaje poinformowany także przed akceptacją składanego zamówienia. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT), oraz druk wymiany/zwrotu towaru.

10. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia. Więcej informacji znajduje się w zakładce „PŁATNOŚCI, WYSYŁKA, CZAS REALIZACJI”. W wyjątkowych okolicznościach koszty transportu mogą ulec zmianie. Klient zostanie o tym poinformowany przed wysyłką zamówienia. Wszystkie przesyłki realizowane są ubezpieczoną przesyłką kurierską.

12. Klient uprawniony jest do odbioru zamówionych towarów także w sklepie stacjonarnym Lets Board Joanna Rajewska przy ul. Noskowskiego 2/9 w Poznaniu 61-704
a) w razie wyboru przez Klienta opcji odbioru dostawy towarów w sklepie , zapłata za zamówione towary może być dokonana wyłącznie przelewem bankowym.

b) Klient zobowiązany będzie do odbioru towarów w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.V CENY I METODY PŁATNOŚCI

1. Informacja o cenie zakupu towaru w sklepie podawana na stronie sklepu i ma charakter wiążący – w rozumieniu ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - od momentu otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych towarów, zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia dla ilości podanych w zamówieniu, aż do końca realizacji zamówienia. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia w drugim mailu.

2. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.

3. Klient płaci cenę za zamówione produkty, przelewem bankowym. Brak otrzymania płatności na rachunek Lest Board Joanna Rajewska w terminie 2 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienia i wybrać inną formę płatności. Realizacja zamówienia płatnego przelewem rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar.

4. Lets Board Joanna Rajewska zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.VI GWARANCJA, REKLAMCJE I ZWROTY

1. Produkty oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe i oryginalne.

2. Lets Board Joanna Rajewska jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. oraz innymi odpowiednimi przepisami.

3. Lets Board Joanna Rajewska podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

4. Reklamowany towar powinien być czysty i higienicznie bezpieczny. W przeciwnym razie Lets Board Joanna Rajewska zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.

5. Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon lub faktura VAT). Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony Sklepu i dowodem zakupu w Sklepie, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: Sklep Lets Board ul. Noskowskiego 2/9, 61-704 Poznań, z dopiskiem: „Reklamacja”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Lets Board Joanna Rajewska wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpanie zapasów magazynowych), zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny towaru.

6. Klient pokrywa koszty przesyłki reklamowanego towaru. Sklep pokrywa tylko koszty odesłania wymienionego towaru w przypadku uznania reklamacji z powrotem do klienta.

7. Reklamacji nie podlegają wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe mechaniczne uszkodzenia (rozdarcia, przecięcia itp.) ani uszkodzenia spowodowane niedbałym bądź niewłaściwym użytkowaniem.

8. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

9. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody.

10. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z towaru zakupionego w naszym sklepie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.

11. Wraz z towarem należy odesłać dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT) oraz wypełniony dokument zwrotu towaru lub oświadczenie z podaniem imienia, nazwiska, adresu, numerem zamówienia oraz dane niezbędne do dokonania przelewu (imię, nazwisko, adres, numer zamówienia oraz numer konta, na jakie ma zostać dokonany zwrot).12. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie zwracanego towaru widniejącej na dowodzie zakupu. W przypadku, gdy do zakupionego towaru dodawany był inny produkt gratis lub po obniżonej cenie (w ramach specjalnych promocji), należy odesłać go wraz ze zwracanym towarem.

13. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta, licząc od daty otrzymania towaru, pod warunkiem spełnienia wymagań wymienionych w punkcie 11. Zwroty pieniędzy dokonywane są wyłącznie na rachunki bankowe.

14. Koszty usługi transportowej nie są zwracane.

15. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

16. Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych na koszt adresata ani za pobraniem.

17. Odesłany towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania, powinien posiadać fabryczne, nie zniszczone opakowanie oraz metki, w innym przypadku towar zostanie odesłany do klienta na jego koszt.VII INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Sklep świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:

a) Umożliwianie zawieranie on-line umów sprzedaży towarów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem,

b) Umożliwienie zakładania kont Klientów w Sklepie,

c) Przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej towarów

2. Klient uprawniony jest do odstąpienia od umów sprzedaży towarów zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Ponadto Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług wskazanych w pkt 1 ppkt b) i c) powyżej.

3. Warunki techniczne świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną są następujące:

a) Dostęp do sieci Internet,

b) Korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Internet Explorer, Opera, FireFox lub podobne),

c) Posiadanie konta poczty elektronicznej.

4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail sklep@sportowytartak.pl z dopiskiem „Reklamacja dot. Usług”. Reklamacja Klienta powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy oraz krótki opis reklamacyjny. Sklep dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony wedle wyboru Klienta, telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.

5. Lets Board Joanna Rajewska informuje, że w zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, może wprowadzać do systemu teleinformatycznego którym posługuje się Klient, pliki cookies, które nie są składnikiem treści świadczonych przez Sklep usług, a które umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta wchodzącego na strony Sklepu i są wykorzystywane przez Sklep w celu ułatwienia Klientowi korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów na stronach Sklepu. Klient może w każdym momencie wyłączyć możliwość korzystania przez Sklep z cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.VIII PREZENTACJA PRODUKTÓW

1. Dane oraz zdjęcia produktów publikowane przez sportowytartak.pl/sklep powinny być wolne od uchybień i błędów.

2. W przypadku niezgodności towaru z opisem lub fotografią oraz gdy produkt jest uszkodzony klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym obsługę sklepu.

3. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

6. Produkty przedstawione na zdjęciach w rzeczywistości mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego.

8. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w sklepie sportowytartak.pl/sklep są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody właściciela sklepu.IX ZAPISY KOŃCOWE

1. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w Sklepie są przetwarzane przez Lets Board Joanna Rajewska wyłącznie w celu realizacji zamówień, mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

2. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

3. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.

5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.

6. Lets Board Joanna Rajewska zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują w terminie 7 dni od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 powyżej.

7. Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.